اصولاً فکر کردن خیلی خوبه،
برای هر چیزی!

این کار سخت نیست.
چون تمرین نکرده‌ایم، سخت به نظر می‌رسد.
کافی است قبل از انجام هر کاری در زندگی درباره‌ی آن کار کمی بیندیشیم.
فکر کردن اساس یک زندگی خوب است.