گسترده‌ی مکعب یا مکعب مستطیل یعنی این که وقتی شما یک مکعب ساخته شده را باز کنید،
می بینید که از 6 مربع یا 6 مستطیل درست شده است. مانند شکل‌های زیر:

            (گسترده‌ی مکعب)                                     (گسترده‌ی مکعب مستطیل)
                                    


گسترده‌ی مکعب


گسترده‌ی مکعب مستطیل
                           


       

    


 


گسترده‌ی چهار وجهی منتظم


گسترده‌ی هرم