شیشه در مقابل تمام مواد شیمیایی حتّی اسیدهای قوی مقاومت کرده و تحت تاثیر خورندگی واقع نمی‌شود،
به همین علّت ظروف آزمایشگاهی را از آن می سازند.


فقط اسید فلوئوریک ( HF ) بر آن اثر داشته و شیشه را در خود حل می‌کند.