بیت: کم‌ترین مقدار شعر، یک بیت است.
مصراع: هر بیت شامل دو قسمت است. هر یک از این قسمت‌ها یک مصراع نام دارد.
وزن شعر: آهنگ خاصی که در تمام مصراع‌های یک شعر یکسان است.
ردیف: کلمات هم‌معنی و مستقلی که در پایان مصراع‌ها عیناً تکرار می‌شود.
قافیه: کلمات هم‌آهنگ و هم‌وزن مصراع‌های شعر را قافیه گویند.
قالب شعر:شکلی که قافیه به شعر می‌بخشد قالب شعر نام دارد.
(قافیه‌ها را علامت‌گذاری کنید، شکل و قالب شعر را پیدا می کنید).
در زبان فارسی شعر‌ها می‌توانند، قالب‌های متفاوتی داشته‌باشد.