نظر دادن درباره‌ی افراد کار بسیار سختی است و اگر قرار است که این کار را انجام دهیم باید سعی کنیم نظرات ما با خصوصیّات اخلاقی آن‌ها یکی باشد.
چیزی را که دیده‌ایم توصیف کنیم نه چیزی را که از دیگران شنیده‌ایم. چون اگر این کار را انجام دهیم و آن خصوصیّتی را که واقعیت ندارد بازگو کنیم مرتکب خطا شده‌ایم و حتی این خطا می تواند موجب تهمت یا دروغ شود.
در توصیفات خود از دیگران نباید بی احترامی صورت بگیرد و سعی کنیم از خوبی های آن‌ها بگوییم.
شهریار غفرانی کلاس چهارم