به این وسیله می‌خواستم هم خوشحالی خودم را که در کنارت هستم ابراز کنم و هم شجاعت و پشتکارت را تحسین.
در مدارسی که هم کارکنان و هم اولیا از روش‌های جدید و نوین آموزش اطلاع کافی ندارند، کار مدرن و اصولی کردن، بسیار سخت و دشوار است. امّا تو شجاعانه روی روش‌های آموزشی و روش‌های علمی خود، ایستادی و به آنها پایبند بودی .
من شاهد بودم که چه ناملایماتی را هم در گذشته و هم در حال تحمّل کردی و حتی تا سال‌های بعد نیز متحمّل خواهی شد. اما آن چه مسلّم است این است که، راهی که می‌روی درست و اصولی است.
اکثراً نمی‌فهمند که یاد گرفتن فرمول قطر مربع و یا این که آب اکسیژنه از ترکیب هیدروژن و اکسیژن حاصل می‌شود، بیشتر به فرزندانشان کمک می‌کند که یک انسان دانشمند شوند، یا این که نگاه علمی و انسانی به خود و دیگران و محیط اطرافشان داشته باشند ؟
روزی نیست که به شکلی هر چند ظاهراً دوستانه، سعی در تخریب تو و کلاست نداشته باشند امّا من فکر می‌کنم این روش کسانی است که توانایی و قدرت و علم تو را در انجام چنین کارهایی ندارند.
در تاریخ کم نیستند انسان‌هایی که متفاوت از روزگارشان می‌اندیشیدند و مورد هجوم حاسدان و کج اندیشان قرار می‌گرفتند. ( برونو . گالیله . کپلر ... ) ولی از پای ننشستن .
از پای ننشین ، هر چند نیازی به تشویق من نداری.
پویندگان رسالت ـ سید ابوالقاسم آل‌داود