آقای واعظی
من در کلاس شما یاد گرفتم که باید با برنامه و نظم ، زندگی کرد.
باید به هم عشق بورزیم و از نعمت‌های خدا به درستی استفاده کنیم.
من و دوستانم در کلاسی بودیم که همه‌ی امکانات فراهم بود و ما از آنها برای آموختن علم ، به خوبی بهره بردیم.
ما خیلی پیشرفت کردیم، در همه چیز.
ما یاد گرفتیم که چگونه درس بخوانیم اگر چه من بازیگوشی می‌کردم.
کلاسی که برای معلّمش و برای بچّه‌هایش ، همه‌ی کارها ، مهم بود.
کلاسی که شگفت انگیز بود و هیچ کم نداشت و آن چه که بود زحمات بسیار آقای واعظی.
من این کلاس را خیلی دوست دارم و بهترین مکان دنیا برای من بود.
علی هژبر کلالی کلاس پنجم ـ خرداد 1396