ما در سال تحصیلی 403 - 402 یک کلاس کوچولوی 4 نفره داشتیم.
کلاسی پُر از ماجراهای شیرین و تلخ و شیرینی‌های آن بسیار بود.
روز شنبه 29 اردیبهشت روز آخر من در کنار پسرهاست.
هر چه بود تمام شد با خاطراتی که در وجود همه‌ی ما، تا همیشه خواهد ماند.
چند تصویر هم از بچّه‌ها دارم که پایین صفحه اصلی قسمت « عکس و مکث » منتشر شده‌است.