بعد از مدّتی ، چند پست جدید مربوط به سال تحصیلی 402/ 401  منتشر کردم.
تصاویر همین سال نیز در مجموعه‌ی تصاویر (پایین صفحه‌ی نخست) منتشر شده‌است.
به پسرهای گلم ، قول داده‌ بودم ، پایان سال ، آن‌ها منتشر خواهم کرد.
من خاطرات این سال را ، هرگز فراموش نخواهم کرد.
ما با هم لحظات خوبی را ساختیم.