عصرانه کاغذی = تکالیف بچّه‌ها در منزل
بچّه‌ها عصرانه‌ را در دفترچه‌ی یادداشت خود، می‌نویسند.
عصرانه، در ابتدای زنگ آخر گفته می شود.
عصرانه، به صورت خلاصه یادداشت می شود.
بچّه‌ها فرصت کافی برای یادداشت در دفترچه‌ی خود را دارند.
توضیحات تکمیلی (برای تمام موارد) داده می شود.
من همراه بچّه‌ها، عصرانه را در دفترچه‌ی مخصوصِ کلاس، یادداشت می‌کنم.
این دفترچه، برای بچّه ها و والدین آن‌ها ، در کلاس قابل دسترس می‌باشد.

فقط در مواقع ضروری عصرانه‌ی دانش‌آموزان در سایت کلاس، ثبت می شود.