اورانگوتان‌ها از حیوانات باهوشی هستند که می‌توانند از انواع ابزارها استفاده کنند و یاد بگیرند.‌‌‌‌