"کتاب‌های نارنجی" مجموعه‌ای از داستان‌های تألیفی است.
"فریبا کلهر" ، "فروزنده خداجو" و "سرور کتبی" نویسندگان این مجموعه از داستان‌ها هستند.
این داستان‌ها از جهت تعداد به گونه‌ای منتشر شده‌اند که پدر و مادرها می‌توانند هر روز کودکانشان را با داستانی خواندنی سرگرم کنند.
هر جلد از کتاب‌های این مجموعه برای یک هفته در نظر گرفته شده‌است و مجموعه‌ی کامل آنها برای یک سال در نظر گرفته شده‌است.